thông tin liên hệ
Mr. Hùng
Trưởng Phòng KD - 0903 555 499

HÓA CHẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

BKC
BKC
CH2O
CH2O
CuSO4
CuSO4
EDTA
EDTA
H2O2
H2O2
KMnO4
KMnO4
NaHCO3
NaHCO3