thông tin liên hệ
Mr. Hùng
Trưởng Phòng KD - 0903 555 499

DUNG MÔI

Dung môi ACETONE
Dung môi ACETONE
Dung môi BCS
Dung môi BCS
Dung môi Cyclohexanone
Dung môi Cyclohexanone
Dung môi METHANOL
Dung môi METHANOL
Dung môi N BUTANOL
Dung môi N BUTANOL
Dung môi XYLENE
Dung môi XYLENE